Mayelana Nathi

I-EJF iyi-NGO eqhutshwa izishoshovu, elwela amalungelo abantu besifazane eyeseka izishoshovu zobulungiswa bezemvelo nobesimo sezulu eNingizimu Afrika.
Umbono we-EJF uwukuba kube nobulungiswa bezemvelo eNingizimu Afrika lapho bonke abantu bejabulela imvelo engeyona ingozi empilweni nasenhlalakahleni yabo, nokuba imvelo ivikeleke ukuze kuzuze izizukulwane zamanje nezesikhathi esizayo.

Izinjongo

Injongo yethu iwukuqinisa imisebenzi elwela ubulungiswa bezemvelo eNingizimu Afrika ngokweseka imizamo yezinhlangano eziholwa umphakathi ezisebenza ngenkuthalo, eziphikelelayo, ezisebenza ngemifelandawonye eqinile nekhulayo, ezithuthukisa ubulungiswa bezemvelo.

Ukuze ifeze lokho, i-EJF yeseka izinhlangano ezizinze emphakathini nezishoshovu zobulungiswa bezemvelo ukuze:

ziklame futhi zisebenzise izindlela zazo zokulwa nokungabi nabulungiswa kwezemvelo;
Zisungule amaphrojekthi obulungiswa bezemvelo;
Zisebenze ngokuqhubekayo;
Ziziphendulele ngezenzo zazo emiphakathini eziyisebenzelayo;
Zisebenze njengengxenye yohlelo olubanzi lwalo mkhakha; nokuba
Zingene emkhakheni wezobulungiswa bezemvelo njengezinhlangano ezintsha.

Esikwenzayo

Seseka Ngoxhaso:

Sixhasa ngezimali imicimbi, amaphrojekthi noma imikhankaso eklanyelwe ukuthuthukisa ubulungiswa bezemvelo. Siphinde sicabangele izicelo zezinhlelo zokuqinisa inhlangano. Siyaqonda ukuthi ngezinye izikhathi akwenzeki ukwazi izinto ezizokwenzeka kusengaphambili, ngenxa yalokho singalunikeza uxhaso olusheshayo ekusizeni ezinkingeni ephuthumayo nezingalindelekile.

Siyakhaphana:

Sihambisana nabahlomuli boxhaso lwethu ngokubanika amakhono okusebenza nangobasiza bawakhe. Lokhu kungabandakanya ukuqinisa amakhono, ukwandisa izingxenye zolwazi, noma ukuxhumanisa izinhlangano ezisebenzela injongo efanayo ukuze kugqugquzelwe ukufunda kanye nobumbano.

Indlela Esisebenza Ngayo

I-EJF ayiyena umxhasi wezimali ojwayelekile. Iyisikhwama ‘sezishoshovu, esisiza izishoshovu’ futhi samukela indlela ehlanganyelwayo yokwenza izinqumo zokusiza ngoxhaso. Lokhu kusho ukuthi izinqumo zokuthi ubani othola ukwesekwa zithathwa yithimba lezishoshovu ezivela emkhakheni wezobulungiswa bezemvelo eziseKomitini Yoxhaso Lwe-EJF. Sisebenza ngendlela efinyelelekayo, ngokuzimisela, nangokubambisana, futhi sibeka eqhulwini inhlalakahle yabasebenzi bethu neyozakwethu.

Faka Isicelo Sosizo

Sixhasa ngezimali imicimbi, amaphrojekthi noma imikhankaso eklanyelwe ukuthuthukisa ubulungiswa bezemvelo. Siphinde sicabangele izicelo zezinhlelo zokuqinisa inhlangano. Siyaqonda ukuthi ngezinye izikhathi akwenzeki ukwazi izinto ezizokwenzeka kusengaphambili, ngenxa yalokho singalunikeza uxhaso olusheshayo ekusizeni ezinkingeni ephuthumayo nezingalindelekile.