Nali Ithimba Lethu

Abasebenzi

STELLA KIF

STELLA KIF

Operations Administrator

U-Stella Kif uyi-accountant ne-administrator egogodile oneminyaka engaphezu kweyishumi esiza ezinhlelweni zikazwelonke nezamazwe ngamazwe emkhakheni wobulili, imfundo, kanye namaphrojekthi aholwa umphakathi.

STELLA KIF

Operations Administrator

Stella Kif is an accountant and administrative professional with over 10 years of experience providing support for national and international programmes in the areas of gender, education, and community-led projects. Prior to joining EJF she worked at the Jules Verne International French School and the New Zealand High Commission where she administered New Zealand’s Africa Development Fund which funded projects across the continent. The projects she worked on include being part of a research team for the “Gender and Water Policies in Africa” project. She also worked at the Institute of Women’s and Gender Studies at the University of Pretoria. She is currently completing her advanced diploma in Business Management at Mancosa. Her passions are creative writing and historical fiction.

lisa chamberlain

lisa chamberlain

Umqondisi Omkhulu

ULisa Chamberlain uyisishoshovu, ummeli nongoti oneminyaka engaphezu kwe-12 esebenza emkhakheni wezobulungiswa bezenhlalo eNingizimu Afrika. Ngaphambi kokujoyina iSikhwama Sezobulungiswa Bezemvelo wayeyiPhini Nomqondisi Obambele we-Centre for Applied Legal Studies…

Lisa Chamberlain

Umqondisi Omkhulu

ULisa Chamberlain uyisishoshovu, ummeli nongoti oneminyaka engaphezu kwe-12 esebenza emkhakheni wezobulungiswa bezenhlalo eNingizimu Afrika. Ngaphambi kokujoyina iSikhwama Sezobulungiswa Bezemvelo, wayeyiPhini Nomqondisi Obambele we-Centre for Applied Legal Studies, uphiko lwezemithetho yenhlalo yabantu eNyuvesi yaseWitwatersrand (Wits). UnguThisha Ophambili Ovakashayo e-Wits Law School futhi uyi-Research Associate eSouthern Centre for Inequality Studies. Usebenze ezimele njengommeli futhi waba ngumabhalane eNkantolo Yomthethosisekelo yaseNingizimu Afrika. Une-BA LLB (Wits) kanye ne-LLM (ENyuvesi Yase-Michigan). ULisa uthanda ubulungiswa bezemvelo, nendlela obuhlangana ngayo nokulingana ngokobulili. Unolwazi oluhle lokusebenza nemiphakathi ethintwa yizimayini eNingizimu Afrika. ULisa unentshisekelo yokweseka imisebenzi yezishoshovu ezithuthukisa inhlalakahle futhi njengamanje ucwaninga ngendlela yokwakha ukuphikelela kubavikeli bamalungelo abantu eNingizimu Afrika.

Vuyolethu Mntonintshi

Vuyolethu Mntonintshi

Activist Support Coordinator

UVuyolethu Mntonintshi uyisishoshovu esingumakadebona futhi uzibophezele ekugqugquzeleni ubulungiswa bezenhlalo nangokuzidela kwakhe ekufezeni isithembiso sokuba wonke umuntu aphile impilo esezingeni eliphezulu. Wayezinze e-Centre for Applied Legal Studies eNyuvesi yase-Wits iminyaka eyi-6…

Vuyolethu Mntonintshi

Activist Support Coordinator

UVuyolethu Mntonintshi uyisishoshovu esingumakadebona futhi uzibophezele ekugqugquzeleni ubulungiswa bezenhlalo nangokuzidela kwakhe ekufezeni isithembiso sokuba wonke umuntu aphile impilo esezingeni eliphezulu. Wayezinze e-Centre for Applied Legal Studies eNyuvesi yase-Wits iminyaka eyi-6, lapho enza khona ucwaningo, walwela futhi wamelela uBulungiswa Bobulili; kanye Nezinhlelo Zentando Yeningi Ekhaya, YoMhlaba, Neyasemaphandleni. Kule ndima, uthuthukise amalungelo abantu ayisisekelo emiphakathini enganakiwe futhi wasebenza kumaphrojekthi aphathelene nokuhlukunyezwa kwezingane, ukukhishwa ezindlini, intando yeningi emaphandleni, wasiza abagilwa bodlame lobulili ngokubatholela izindawo zokukhosela, futhi uye waseka nezinye izinhlangano zobulungiswa bezenhlalo ezizinze emiphakathini. UVuyolethu uneziqu ze-LLB azithola eNyuvesi Yase-Walter Sisulu kanti kumanje wenza i-LLM eMithethweni Yezemvelo eNyuvesi yase-Western Cape.

Florence Morongoenyane Nkholise

Finance Associate

UFlorence Morongoenyane Nkholise unesipiliyoni seminyaka engaphezu kwa-21 emkhakheni wama-NGO ehlinzeka ngosizo lwezobuchwepheshe ekuphathweni kwezimali, ukubalwa kwezimali, ukulawulwa koxhaso, ukuthuthukiswa kwabasebenzi, izinqubomgomo nezinqubo zokuphatha, kanye nokulawulwa kobungozi. Usebenze nama-NGO anjenge-CARE, i-Child Fund International, ne-FHI360 kanye nezinhlangano zaseNingizimu Afrika ezifana ne-Endangered Wildlife Trust ne-Association for Water and Rural Development. Unolwazi olunzulu lokusebenza ngezidingo zezinkampani ezithile ezixhasayo ezinjenge-Global Fund, iBhange Lomhlaba, i-USAID, i-DFID, i-UN, nama-EC/EU/ECHO, futhi uye weseka abahlomuli boxhaso abangaphansi kwabanye mayelana nokusetshenziswa koxhaso. Usebenze emazweni aseNingizimu, eMpumalanga naseNtshonalanga Afrika. UFlorence uyakuthanda ukuphathwa kahle kwezimali futhi uyakujabulela ukusebenzisa amakhono akhe ukuze asize izinhlangano zithuthukise ubulungiswa bezenhlalo.

Philisiwe Precious Mazibuko

Philisiwe Precious Mazibuko

Umsizi wezokuxhumana

UPhilisiwe Precious Mazibuko uyisishoshovu samalungelo abantu saseNingizimu yeTheku onentshisekelo nothintwa ukungcoliswa komoya nakho konke ukungabi nabulungiswa kwezemvelo. UPhilisiwe ukholelwa ekubambeni iqhaza kwentsha futhi usebenza…

Philisiwe Precious Mazibuko

Umsizi wezokuxhumana

UPhilisiwe Precious Mazibuko uyisishoshovu samalungelo abantu saseNingizimu yeTheku onentshisekelo nothintwa ukungcoliswa komoya nakho konke ukungabi nabulungiswa kwezemvelo. UPhilisiwe ukholelwa ekubambeni iqhaza kwentsha futhi usebenza nezishoshovu ezisencane ukuqinisekisa ukuqhubeka komsebenzi wobulungiswa bezemvelo endaweni nasezweni lonkana. UPhilisiwe ungomunye wabasunguli be-Waste for Change NPC futhi ungumgqugquzeli wezemfundo odumile e-Durban South Community Peace Builders lapho esebenzela ukwakha indawo yomphakathi enobumbano nokuzwana ebandakanya bonke abantu ikakhulukazi abahola kancane. Njengamanje uyilungu le-Atlantic Fellow for Health Equity ezinze eTekano futhi unguNgoti Kwezomphakathi e-Center for Civil Society eNyuvesi yaKwaZulu-Natal.

ELTON THOBEJANE

ELTON THOBEJANE

Activist Support Coordinator

U-Elton Thobejane ungowaseSekhukhune eLimpopo futhi ube isishoshovu sobulungiswa bezimayini nezemvelo kusukela ngo-2009. Njengoba esesebenze kulo mkhakha iminyaka engaphezu kwe-15, u- Elton unolwazi oluningi namakhono ekuhleleni, ekugqugquzeleni, ekuphatheni nasekukhuthazeni umphakathi ngokumela…

Elton Thobejane

Umxhumanisi Wokusekela Izishoshovu

U-Elton Thobejane ungowaseSekhukhune eLimpopo futhi ube isishoshovu sobulungiswa bezimayini nezemvelo kusukela ngo-2009. Njengoba esesebenze kulo mkhakha iminyaka engaphezu kwe-15, u- Elton unolwazi oluningi namakhono ekuhleleni, ekugqugquzeleni, ekuphatheni nasekukhuthazeni umphakathi ngokumela. Izindima asebenze kuzo zihlanganisa njengowayengusihlalo kazwelonke weMining and Environmental Justice Community Network of South Africa, umhleli weClimate Justice Coalition, ummeli wehhovisi lezeluleko zomphakathi eTubatse, kanye nomgqugquzeli wamahhovisi ezeluleko zezomthetho eSekhukhune. esifundeni saseLimpopo. Ngaphambi kokuqokwa kwakhe njengoMxhumanisi Wokusekela Izishoshovu kwa-EJF, uphinde wasebenza njengelungu leKomidi Lezibonelelo Ze-EJF. Njengamanje u-Elton uphinde abe yilungu lekomidi eliqondisayo le-Southern African Human Rights Defenders Fund.

APIWE MDUNYELWA

APIWE MDUNYELWA

Activist Support Coordinator

Apiwe Mdunyelwa

Umxhumanisi Wokusekela Izishoshovu

U-Apiwe Mdunyelwa yisishoshovu samalungelo amanzi kanye nesayensi yezemvelo esizinikele ekuqinisekiseni ukuthi amalungelo abantu abampofu awagcini nje ngokuhlonishwa, kodwa futhi avikelwa kabanzi. U-Apiwe uneziqu ze-BSc ku-Environmental and Water Science, iDiploma ye- Postgraduate in Integrated Water Resources Management kanye neSitifiketi Sokuhlolwa Kwemithelela Yemvelo ayithola eNyuvesi yaseNtshonalanga Kapa. Ungumgqugquzeli oshisekayo onentshiseko yokusebenza nemiphakathi ukuyisekela ukuze iqinise ulwazi lwayo lwamalungelo kanye nekhono lokuthonya inqubomgomo. Phambilini u-Apiwe ubesebenza njengoMxhumanisi Wephrojekthi - Inqubomgomo kanye Nokumela eQenjini Lokuqapha Kwezemvelo kanye noMcwaningi e-Southern African Faith Communities'E Environment Institute. U-Apiwe ushicilele kwethi ‘Hydropolitics in South Africa’ kanye ‘Nequality in Service Distribution’, futhi uzibophezele - kokubili ngokomuntu siqu nangokomsebenzi - ukufaka isandla ngokungaphezi emhlabeni onobulungisa futhi olinganayo.

Unarine Emmanuel Ndou

Intern

U-Unarine Emmanuel Ndou uyisishoshovu sobulungiswa bezenhlalakahle esigxile kwezobulungiswa bezemvelo, ukulima okuphilayo kanye nezinhlelo zolwazi lwendabuko lwase-Afrika. Usebenze njengoMphathi Wezinhlelo e-Dzomo la Mupo iminyaka engu-3 futhi unolwazi lweminyaka engu-6 njengomsizi wehhovisi ku-Directorate of Community Engagement ngaphakathi kweNyuvesi yaseVenda. U-Unarine uneziqu zeBachelor of Indigenous Knowledge Systems (BIKS) futhi njengamanje uphothula iziqu zakhe zeMasters of Arts in African Studies ngaphakathi koMnyango Wezinhlelo Zolwazi Lomdabu kanye Nezifundo Zamagugu eNyuvesi yaseVenda.

IBhodi

Matome Kapa

Matome Kapa

USihlalo WeBhodi

UMatome Kapa ungummeli wamalungelo abantu onesipiliyoni futhi uyisishoshovu esinentshisekelo enkulu kwezobulungiswa bezemvelo. Phakathi nezifundo zakhe zezomthetho eNyuvesi yas-eWitwatersrand, intshisekelo yakhe kwisayensi yezemvelo…

Matome Kapa

USihlalo WeBhodi

UMatome Kapa ungummeli wamalungelo abantu onesipiliyoni futhi uyisishoshovu esinentshisekelo enkulu kwezobulungiswa bezemvelo. Phakathi nezifundo zakhe zezomthetho eNyuvesi yas-eWitwatersrand, intshisekelo yakhe kwisayensi yezemvelo, kuhlangene nothando lobulungiswa bezenhlalo, kwamholela ekubeni agxile emthethweni wezemvelo. UMatome wamukelwa njengommeli waseNkantolo eNkulu ngo-2015. Enyuvesi wabamba iqhaza ohlelweni lwe-Street Law olwalugxile ekufundiseni imiphakathini ngezixazululo zezomthetho. Waba nangumvikeli womphakathi e-Legal Aid South Africa. Namuhla uMatome uhola uhlelo loKweseka Nokuqeqesha Izishoshovu e-Center for Environmental Rights (CER) njengenhloko yohlelo. Uphinde abe yilungu lekomiti eqondisayo le Sikhwama Sokuvikelwa Kwabavikeli Bamalungelo Abantu ENingizimu Afrika (South African Human Rights Defenders Protection Fund), abe nangumxhumanisi weMifelandawonye Yemiphakathi Elwela Ubulungiswa Bezemvelo Nobezimayini ENingizimu Afrika (Mining and Environmental Justice Community Network of South Africa (MEJCON-SA)).

Gugulethu Makhubo

Gugulethu Makhubo

UGugulethu Makhubo unguchwepheshe wase-Afrika kwezokukhangisa, ezokuxhumana, nakwezokubambisana kwababambiqhaza. Isipiliyoni sakhe kule mikhakha singaphezu kweminyaka eyi-17 futhi usesebenze eziMakethe zase-Afrika iminyaka engaphezu kweyisishiyagalombili. Esikhathini esedlule, uke wasebenzela futhi wasebenzisana…

GUGULETHU MAKHUBO

UGugulethu Makhubo unguchwepheshe wase-Afrika kwezokukhangisa, ezokuxhumana, nakwezokubambisana kwababambiqhaza. Isipiliyoni sakhe kule mikhakha singaphezu kweminyaka eyi-17 futhi usesebenze eziMakethe zase-Afrika iminyaka engaphezu kweyisishiyagalombili. Esikhathini esedlule, uke wasebenzela futhi wasebenzisana.

Bobby Peek

Bobby Peek

Bobby Peek is Director of the groundWork Trust: Friends of the Earth, South Africa. Wakhulela ngasembonini ehluza uwoyela i-Engen eningizimu yaseThekwini, waba ngomunye wabasunguli be-South Durban Community Environmental Alliance, wayengumxhumanisi womkhankaso kazwelonke…

Bobby Peek

Bobby Peek is Director of the groundWork Trust: Friends of the Earth, South Africa. Wakhulela ngasembonini ehluza uwoyela i-Engen eningizimu yaseThekwini, waba ngomunye wabasunguli be-South Durban Community Environmental Alliance, wayengumxhumanisi womkhankaso kazwelonke we-Environmental Justice Networking Forum, kwathi ngo-1998 wathola indondo ye-Goldman Environmental Prize for Africa. WayeseKomitini yokuqala Kazwelonke Yokweluleka Ngezemvelo eNingizimu Afrika kuNgqongqoshe wezeMvelo waseNingizimu Afrika. Kusukela ngo-2008 kuya ku-2012 wayesekomitini yesigungu samazwe ngamazwe se-Friends of the Earth International, umfelandawonye omkhulu emhlabeni wezinhlangano ezisemazingeni aphansi ezilwela ubulungiswa bezemvelo nezenhlalakahle. Usebenza kwiBhodi Yomhlaba Wonke ye-Global Greengrants Fund. Weluleka ngamasu ahlukene obulungiswa bezemvelo kuzwelonke nakwamanye amazwe. Wathola i-Ph.D yokuhlonishwa e-Durban University of Technology. NgoDisemba 2020 waqokwa nguMongameli waseNingizimu Afrika ukuba asebenze kwiKhomishini kaMongameli Yesimo Sezulu.

Eric Mokuoa

Eric Mokuoa

U-Eric Mokuoa uyisishoshovu samalungelo abantu nezenhlalo obelokhu eyingxenye yemikhankaso yokulwa nokungabi nabulungiswa emiphakathini obubangelwa yizinkampani ezinkulu. Eminyakeni edlule, uhambe kakhulu ethola ukuhlakaniha nesipiliyoni esikhulu ekusebenzeni nezinhlangano eziningi ezizinze emiphakathini eLimpopo, eNorth West…

Eric Mokuoa

U-Eric Mokuoa uyisishoshovu samalungelo abantu nezenhlalo obelokhu eyingxenye yemikhankaso yokulwa nokungabi nabulungiswa emiphakathini obubangelwa yizinkampani ezinkulu. Eminyakeni edlule, uhambe kakhulu ethola ukuhlakaniha nesipiliyoni esikhulu ekusebenzeni nezinhlangano eziningi ezizinze emiphakathini eLimpopo, eNorth West, eMpumalanga, naseFreyistata. Usebenze nemifelandawonye nezinhlangano zakuleli nasemazweni angaphandle. Ezwenikazini, u-Eric uke wasebenza ekomitini eqondisayo ye-International Alliance on Natural Resources e-Afrika (IANRA). Uchithe isikhathi sakhe esiningi njengomcwaningi womphakathi, umkhankasi nayisishoshovu, eseka izinhlangano ezisemazingeni aphansi. Njengamanje usebenzela i-Bench Marks Foundation njengesikhulu sezinhlelo. U-Eric uneziqu ezine zemfundo azithola eNyuvesi yaseJohannesburg: i-BA kwezePolitiki; i-BA Honours kwezePolitiki nakweZobudlelwano Bamazwe Ngamazwe; I-PostGrad Diploma kuCwaningo Lwezenhlalo; kanye neMasters kwi-Business Administration (MBA).

lisa chamberlain

lisa chamberlain

Umqondisi Omkhulu

ULisa Chamberlain uyisishoshovu, ummeli nongoti oneminyaka engaphezu kwe-12 esebenza emkhakheni wezobulungiswa bezenhlalo eNingizimu Afrika. Ngaphambi kokujoyina iSikhwama Sezobulungiswa Bezemvelo wayeyiPhini Nomqondisi Obambele we-Centre for Applied Legal Studies…

Lisa Chamberlain

Umqondisi Omkhulu

ULisa Chamberlain uyisishoshovu, ummeli nongoti oneminyaka engaphezu kwe-12 esebenza emkhakheni wezobulungiswa bezenhlalo eNingizimu Afrika. Ngaphambi kokujoyina iSikhwama Sezobulungiswa Bezemvelo, wayeyiPhini Nomqondisi Obambele we-Centre for Applied Legal Studies, uphiko lwezemithetho yenhlalo yabantu eNyuvesi yaseWitwatersrand (Wits). UnguThisha Ophambili Ovakashayo e-Wits Law School futhi uyi-Research Associate eSouthern Centre for Inequality Studies. Usebenze ezimele njengommeli futhi waba ngumabhalane eNkantolo Yomthethosisekelo yaseNingizimu Afrika. Une-BA LLB (Wits) kanye ne-LLM (ENyuvesi Yase-Michigan). ULisa uthanda ubulungiswa bezemvelo, nendlela obuhlangana ngayo nokulingana ngokobulili. Unolwazi oluhle lokusebenza nemiphakathi ethintwa yizimayini eNingizimu Afrika. ULisa unentshisekelo yokweseka imisebenzi yezishoshovu ezithuthukisa inhlalakahle futhi njengamanje ucwaninga ngendlela yokwakha ukuphikelela kubavikeli bamalungelo abantu eNingizimu Afrika.

Phindile Khulu

Phindile Khulu

UPhindile Khulu unikele ngobuchule bakhe kwezezimali emkhakheni wezobulungiswa bezenhlalo eNingizimu Afrika iminyaka eyisikhombisa. Uyikhathalela kakhulu inhlalakahle yomphakathi. Ngenxa yalokho, ungumeluleki wabafundi abaningi. Uphinde eseke i-South African Journal on Human Rights…

Phindile Khulu

UPhindile Khulu unikele ngobuchule bakhe kwezezimali emkhakheni wezobulungiswa bezenhlalo eNingizimu Afrika iminyaka eyisikhombisa. Uyikhathalela kakhulu inhlalakahle yomphakathi. Ngenxa yalokho, ungumeluleki wabafundi abaningi. Uphinde eseke i-South African Journal on Human Rights.

IKomiti Yoxhaso

I-EJF iyisikhwama sezishoshovu, esisiza izishoshovu. Samukela indlela ehlanganyelwayo yokukhipha uxhaso okusho ukuthi izinqumo zokuthi ubani othola usizo zenziwa yiqembu lezishoshovu ezivela emkhakheni wobulungiswa bezemvelo eziseKomitini Yoxhaso Lwe-EJF.

Bulelwa Klaasen

Bulelwa Klaasen

Usihlalo wekomiti loxhaso

UBulelwa Klaasen uyisishoshovu sentsha esisebenze ngokuguquka kwesimo sezulu nangoguquko lubulungiswa olugxile kakhulu emsebenzini wokulwa nenuzi eGqeberha, eNingizimu Afrika…

Bulelwa Klaasen

Usihlalo wekomiti loxhaso

UBulelwa Klaasen uyisishoshovu sentsha esisebenze ngokuguquka kwesimo sezulu nangoguquko lubulungiswa olugxile kakhulu emsebenzini wokulwa nenuzi eGqeberha, eNingizimu Afrika. Ungumsunguli weSiyanqoba Feeding Scheme esize imindeni eminingi elambile neholwa yizingane kuphela. UBulelwa usebenza kuyi-Eastern Cape Environmental Forum futhi uyingxenye yeqembu lezishoshovu ze-Earthlife Africa ezinikeza izeluleko kuKhomishana Kamongameli Yesimo Sezulu. Usebenza ekomitini le-Water Crisis Committee eliholayo endabeni yokuziphendulela kukahulumeni mayelana nezindaba zamanzi e-Nelson Mandela Bay futhi uyilungu lenhlangano ebizwa ngokuthi #the!shIsIsReal ebhekelele izindlela zokuthuthwa kwendle emalokishini. UBulelwa unentshisekelo yokuletha ushintsho emphakathini wakubo futhi uyaqhubeka esebenzela ukuba uhulumeni abahloniphe abantu bawo ngokubhekana nezidingo zabo eziyisisekelo nezemvelo.

Taryn Pereira

Taryn Pereira

Usekela shlalo wekomiti loxhaso

UTaryn Pereira ungumcwaningi oyisishoshovu, ozinze eSikhungweni Socwaningo Lwezemvelo, enyuvesi njengamanje eyaziwa ngeRhodes…

Taryn Pereira

Usekela shlalo wekomiti loxhaso

UTaryn Pereira ungumcwaningi oyisishoshovu, ozinze eSikhungweni Socwaningo Lwezemvelo, enyuvesi njengamanje eyaziwa ngeRhodes. Uxhumanisa i-Coastal Justice Network, inethiwekhi yolwazi lwabadobi abancanyana nabanye abavikeli bezilwandle abazinze emphakathini, abacwaningi, nezinhlangano zomphakathi, bonke abasebenza ngokubambisana ukuletha ubulungiswa bezemvelo endaweni yasogwini.

Lizeka Ntsikeni

Lizeka Ntsikeni

ULizeka Ntsikeni uyisishoshovu sentsha yezemvelo eBizana, e-Eastern Cape, engaphansi kweNdawo Ephethwe Yi-Amadiba, eMpumalanga YePondoland….

Lizeka Ntsikeni

Youth environmental activist

ULizeka Ntsikeni uyisishoshovu sentsha yezemvelo eBizana, e-Eastern Cape, engaphansi kweNdawo Ephethwe Yi-Amadiba, eMpumalanga YePondoland. Ungumsunguli we-NPO ekhulayo ebizwa ngokuthi Imbo of Mpondoland, egxile emalungelweni abantu besifazane, ekuvikeleni imvelo ehlukahlukene, ukuguquka kwesimo sezulu, i-agroecology, nokuvikelwa kwezitshalo zokwelapha nezitshalo ezingokwemvelo. ULizeka usebenze njengomsizi wocwaningo e-South African National Biodiversity Institute (SANBI) futhi uphothule izifundo ze-Rights and Remedies Course eziqhutshwa yi-Centre for Environmental Rights. ULizeka uyawuthanda umphakathi wangakubo nendawo okuyo futhi ukholwa wukuthi kumele siyiphathe kahle imvelo ukuze nayo isiphathe kahle.

Samson Mokoena

Samson Mokoena

USamson Mokoena wazalelwa esifundazweni saseFreystata, wakhulela eLokishini Lase-Evaton eVaal Triangle. Umatikuletsheni wawufunda e-E.D Mashabane Secondary School…

Samson Mokoena

USamson Mokoena wazalelwa esifundazweni saseFreystata, wakhulela eLokishini Lase-Evaton eVaal Triangle. Umatikuletsheni wawufunda e-E.D Mashabane Secondary School. USamson waba yisishoshovu sobulungiswa bezemvelo ngo-1999 ngenkathi eba ngomunye wabasunguli be-Steel Valley Crisis Committee. Kamuva waba ngomunye wabasunguli be-Vaal Environmental Justice Alliance (VEJA) ngo-2004 futhi uyaqhubeka enguMxhumanisi we-VEJA.

lisa chamberlain

lisa chamberlain

Umqondisi Omkhulu

ULisa Chamberlain uyisishoshovu, ummeli nongoti oneminyaka engaphezu kwe-12 esebenza emkhakheni wezobulungiswa bezenhlalo eNingizimu Afrika. Ngaphambi kokujoyina iSikhwama Sezobulungiswa Bezemvelo wayeyiPhini Nomqondisi Obambele we-Centre for Applied Legal Studies…

Lisa Chamberlain

Umqondisi Omkhulu

ULisa Chamberlain uyisishoshovu, ummeli nongoti oneminyaka engaphezu kwe-12 esebenza emkhakheni wezobulungiswa bezenhlalo eNingizimu Afrika. Ngaphambi kokujoyina iSikhwama Sezobulungiswa Bezemvelo, wayeyiPhini Nomqondisi Obambele we-Centre for Applied Legal Studies, uphiko lwezemithetho yenhlalo yabantu eNyuvesi yaseWitwatersrand (Wits). UnguThisha Ophambili Ovakashayo e-Wits Law School futhi uyi-Research Associate eSouthern Centre for Inequality Studies. Usebenze ezimele njengommeli futhi waba ngumabhalane eNkantolo Yomthethosisekelo yaseNingizimu Afrika. Une-BA LLB (Wits) kanye ne-LLM (ENyuvesi Yase-Michigan). ULisa uthanda ubulungiswa bezemvelo, nendlela obuhlangana ngayo nokulingana ngokobulili. Unolwazi oluhle lokusebenza nemiphakathi ethintwa yizimayini eNingizimu Afrika. ULisa unentshisekelo yokweseka imisebenzi yezishoshovu ezithuthukisa inhlalakahle futhi njengamanje ucwaninga ngendlela yokwakha ukuphikelela kubavikeli bamalungelo abantu eNingizimu Afrika.

AMANDA RINQUEST

AMANDA RINQUEST

U-Amanda Rinquest uNgumphathi Kazwelonke Wezemfundo Nokuqeqesha kwaBlack Sash, lapho esebenza khona ngemfundo esekelwe emalungelweni, eqeqesha abasizi bezomthetho abazinze emphakathini…

 

AMANDA RINQUEST

U-Amanda Rinquest uNgumphathi Kazwelonke Wezemfundo Nokuqeqesha kwaBlack Sash, lapho esebenza khona ngemfundo esekelwe emalungelweni, eqeqesha abasizi bezomthetho abazinze emphakathini, nangezici ezihlukahlukene zokuvikeleka komphakathi eNingizimu Afrika okubandakanya nomkhankaso we-Basic Income Support. Ngesikhathi esafunda enyuvesi wayezibandakanya nezinhlangano ezahlukene ezilwa nokungalingani ngokobuhlanga, okubalwa kuzo nokuvolontiya emkhankasweni wabafundi we-Treatment Action Campaign, olwela imishanguzo yokuthithibalisa igciwane lengculazi kubantu abaphila nalo. Waphothula i-Bachelor of Social Science ngo-2009 ne-LLB ngo-2011 eNyuvesi Yase-Cape Town. Ngemva kokuphothula ama-articles akhe e-Equal Education Law Centre, wafakwa kubameli beNkantolo eNkulu yaseWestern Cape ngoFebhuwari 2017. Useqede i-LLM yakhe eMthethweni WezeMvelo.

INNOCENT RAMUHALA

U-Innocent Ramuhala uyisishoshovu osekuyiminyaka engaphezu kweyi-12 elwa nokungabikho kobulungiswa bezemvelo eNingizimu Afrika. Uhlala esigodini esibizwa ngeMudimeli esisesifundazweni saseLimpopo, esisenkabeni ye-Musina Makhado Special Economic Zone (MMSEZ) futhi sizungezwe yizimayini zamalahle. Ngo-2023, u-Innocent waphothula izifundo ze-Rights and Remedies eziqhutshwa yi-Center for Environmental Rights (CER). Ungumsunguli nelungu lebhodi le-Rothoma Mudimeli Environmental Solutions, okuyinhlangano eyasungulwa ngenhloso yokuthuthukisa abesifazane ekulweni nokungabikho kobulungiswa bezemvelo. Uphinde abe unobhala wegatsha le-Mining and Environmental Justice Community Network of South Africa (MEJCON-SA) e-Vhembe, abe uSihlalo we-Tondalushaka Donwa Drop-in Centre e-Mudimeli, aphinde abe yilungu le-Limpopo Water Caucus. U-Innocent ukhuthalele inhlanzeko nokuphepha kwabo bonke abantu, nokungacwasani kwabantu abacebile nabampofu. Uzibophezele ekwesekeni izinhlangano zomphakathi ezike zabhekana nobunzima, ukuze kulwelwe ukuba zisebenzise wonke amakhono azo emiphakathini eziyisebenzelayo.

Abaxhasi Bethu Bezimali

 

Faka Isicelo Sosizo

Sixhasa ngezimali imicimbi, amaphrojekthi noma imikhankaso eklanyelwe ukuthuthukisa ubulungiswa bezemvelo. Siphinde sicabangele izicelo zezinhlelo zokuqinisa inhlangano. Siyaqonda ukuthi ngezinye izikhathi akwenzeki ukwazi izinto ezizokwenzeka kusengaphambili, ngenxa yalokho singalunikeza uxhaso olusheshayo ekusizeni ezinkingeni ephuthumayo nezingalindelekile.