Ubani Isikhwama Sobulungiswa Kwezemvelo

Sihlinzeka ngezimali, izinsiza nangosizo lokweseka imisebenzi eyenziwa emphakathini yokulwela ubulungiswa bezemvelo eNingizimu Afrika.

Kungani sikhona

Isidingo sobulungiswa bezemvelo sakha ingxenye ebalulekile yemisebenzi yokulwela ubulungiswa bezenhlalo emhlabeni wonke.

UMthethosisekelo WaseNingizimu Afrika uyalihlonipha ilungelo lokuba sendaweni engenabungozi empilweni noma enhlalakahleni. Naphezu kwalokhu kuvikelwa okungokomthetho, ukungabi nabulungiswa kwezemvelo kuyaqhubeka kuyisici esiyinhloko sokungalingani. Imiphakathi yasemazingeni aphansi ibhekana nobunzima bokulimala kwemvelo nokushintsha kwesimo sezulu, futhi ngokuvamile ayibandakanywa ekuthathweni kwezinqumo mayelana nomhlaba nezinsiza ezingokwemvelo.

Inhlangano ekhuthele futhi ekhulayo yobulungiswa bezemvelo ilwa nalokhu kungalingani, futhi ilwela ukuthuthukisa ubulungiswa bezemvelo kanye nokufeza amalungelo emvelo, okuvame ukuyibeka engozini enkulu. Izinhlangano ezizinze emphakathini zihamba phambili kule mizabalazo kodwa ngokuvamile zikuthola kunzima ukuthola ukwesekwa ezikudingayo ukuze ziwenze kalula umsebenzi wazo, zikwazi nokuwusimamisa.

Esikwenzayo

I-Environmental Justice Fund (EJF) yenzelwe ukweseka nokuqinisa imizamo yomphakathi yokuvikela imvelo, ukuthuthukisa amalungelo emvelo, kanye nokubhekana nenkinga yesimo sezulu eNingizimu Afrika.

Lapha e-EJF sikholelwa ukuthi ukweseka labo abathintwe kakhulu ukungalingani ezindabeni zezemvelo ukuze baklame futhi basebenzise izindlela zabo zokubhekana nale nkinga, kuyithuba lethu elihle lokuqeda ukucekelwa phansi kwemvelo nokwakha umhlaba ozinzile nonobulungiswa.

Inhloso yethu iwukuqinisa inhlangano yobulungiswa bezemvelo eNingizimu Afrika ngokuhlinzeka ngezimali, ukuqinisa amakhono kanye nokweseka imifelandawonye ezinhlanganweni ezizinze emphakathini kanye nemifelandawonye yemiphakathi. Kulolu hlelo siqhuba indlela entsha yokwenza izinqumo zokukhishwa koxhaso ezenziwa ngokuhlanganyela, okuyindlela ezama ukunika umphakathi amandla ekwenziweni kwezinqumo, indlela engethenjwa, ezokwenza ukuba uxhaso lutholakale kalula nangendlela ehambisana nezimo kanye nebhekelela inhlalakahle yomphakathi.

Umbiko Wonyaka ka-2022

Ukulanda umbiko wethu wonyaka chofoza inkinobho engezansi

Abaxhasi Bethu Bezimali